Цікава інформація
Загальний об'єм матеріалів -
20GBt
Загальна тривалість матеріалів -
24 години
Максимальна кількість одночасних
підключень -
60
Середня тривалість відеофрагменту -
20GBt
Найбільш популярне відео -
Відеосервер
Процесор: PIII 1GGh
RAM: 512 Mbt
HDD: 36 GBt SCSI
Lan : 100 MBps
Відеосервер. Натисніть для перегляду збільшеного зображення
Продюсер
Процесор: PV 2GGh
RAM: 1024 Mbt
HDD: 256 GBt SCSI
Lan : 100 MBps
Відеосервер. Натисніть для перегляду збільшеного зображення
Про проект : Загальні відомості
Вивчення різних дисциплін в вищих учбових закладах вимагає широкого застосування різноманітних навчальних посібників. Використання викладачем на лекціях і семінарах моделей і макетів , плакатів та діапозитивів, діафільмів та відеофільмів дозволяє більш краще донести до студентів інформацію, сприяє кращому засвоєнню ними учбового матеріалу. Найбільш ефективним засобом передачі інформації серед перерахованих посібників є відеофільми, які, як показує практика, дозволяють за одиницю часу передати студентам більше інформації порівняно з звичайною лекцією [1]. Використання відеофільмів дозволяє не тільки покращити засвоюваність матеріалу але й є наступним етапом у розвитку дистанційного навчання. При цьому на перше місце виходить проблема зворотнього зв’язку між викладачем і студентом. Якщо перший етап дистанційного навчання характеризувався використанням тільки посібників для самостійного вивчення то другий етап характеризується використанням декількох навчальних засобів – крім посібників ще радіо та телепередач, записів аудіо та відео лекцій . Проте як перший так і другий етап розвитку дистанційного навчання не забезпечували повноцінного двостороннього спілкування студента і викладача. Використання телефонного та пейджерного зв’язку не дозволяє в повній мірі створити ефективний зворотній зв’язок “студент- викладач” [2].

Розвиток телекомунікаційних систем призвів до того, що на зміну телебаченню і радіо як засобу масового розповсюдження інформації, в тому числі і освітньої інформації, приходить Інтернет. Використання Інтернету дозволяє організувати не тільки передачу текстової, аудіо та відео інформації з освітньою метою але й забезпечити ефективний зв’язок між студентом і викладачем.

Для забезпечення зростаючих вимог до процесу дистанційного навчання та покращення інформаційного наповнення лекцій на інформаційно-обчислювальному центрі Київського національного університету імені Тараса Шевченка було створено лабораторію мультмедійних технологій. Перед лабораторією було поставлено завдання впровадити систему передачі аудіо та відео матеріалів в режимі реального часу по мережі Інтернет з необмеженою кількістю підключень та створення системи відео конференцій.


ЛІТЕРАТУРА
1. Глен М. Н. Видеолекции как элемент учебного процесса // Телекоммуникации и информатизация образования. 2000. № 1.
2. Киреева Е. Д., Курош С. С. Учебное радио и телевидение за рубежом // Телекоммуникационные технологии обучения. Труды СГУ. Специальный выпуск. 2000. № 20.